Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku rozpoczyna się w roku szkolnym 1911/12 , kiedy to rozpoczęło swoje funkcjonowanie Gimnazjum Realne  w Przeworsku. Formalne otwarcie nastąpiło dnia 21 lutego 1912 roku. Społeczeństwo miasta zobowiązało się zapewnić Szkole pomieszczenia, pomoce naukowe, pensje dla dyrektora i grona nauczycielskiego oraz inne formy pomocy materialnej. Na kuratora Gimnazjum powołano księcia Andrzeja Lubomirskiego, zaś pierwszym dyrektorem został dr Mieczysław Warmski. W utrzymaniu Szkoły partycypowało Galicyjsko-Bukowińskie Towarzystwo Przemysłu Cukrowniczego. Gimnazjum miało duży wpływ na rozwój oświaty w Przeworsku i okolicy.
Podczas pierwszej wojny światowej działalność Szkoły została zawieszona. Jej funkcjonowanie wznowiono w 1920 roku. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w roku szk. 1925/26. W roku 1926 Gimnazjum zostało przejęte przez Zarząd Miejski i nastąpiła jego reorganizacja. Powstało wówczas Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne im. Króla Władysława Jagiełły. W roku szk. 1937/38 Szkoła otrzymała uprawnienia państwowych gimnazjów ogólnokształcących.
W okresie II wojny światowej z inicjatywy księdza Józefa Stefańskiego i nauczycieli w Szkole zorganizowano tajne nauczanie. Od początku roku 1940 zostało ono podporządkowane działającej w Warszawie Komisji Oświecenia Publicznego. Wkrótce, bo już na początku 1941 roku, Szkoła znalazła się w zasięgu działania Okręgowego Biura Szkolnego w Krakowie. Organizacją i pracą tajnego nauczania w zakresie szkolnictwa średniego w Przeworsku zajmował się mgr Jan Ćwierz. Do roku 1944 uczęszczało na tajne komplety 176 uczniów.
Po wojnie Szkoła wznowiła działalność już we wrześniu 1944 roku, jako prywatne Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysł
awa Jagiełły. Od dnia 1 lutego 1946 zarządzeniem  Ministerstwa Oświaty Liceum zostało szkołą państwową.
W roku szkolnym 1949/50 Szkoła utraciła swoje imię Króla Władysława Jagiełły. Przywrócono je dopiero 21 kwietnia 1982 r. decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Przemyślu.
Szkoła pierwotnie mieściła się w murach "starego", ale mile wspominanego przez starszych absolwentów, budynku przy ul. Świerczewskiego 33 (obecnie ulica Gimnazjalna). Taki stan rzeczy utrzymał się do roku 1963, kiedy to do dyspozycji Liceum oddano budynek po byłej Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 6.  Przez kolejne lata nauka odbywała się w dwóch budynkach.  Mimo rozlicznych trudności zadania rozbudowy szkoły podjął się pełniący wówczas funkcję dyrektora Kazimierz Karp. Nowy budynek Liceum z salą gimnastyczną i nowoczesnymi pracowniami oddano do użytku społeczności szkolnej  dnia 3 kwietnia 1992 r.
W dniach 10 – 12 czerwca 2011 r. szkoła obchodziła stulecie istnienia. Uroczystości połączono z VII Zjazdem Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Przeworsku. Obchody rozpoczęły się w piątek „Biegiem Pokoleń”. W sobotę, po uroczystym przemarszu, złożeniu kwiatów pod pomnikiem Patrona Szkoły – Króla Władysława Jagiełły, Mszy Świętej w Bazylice pw. Ducha Św. oraz programie artystycznym w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku, wszyscy uczestnicy udali się do budynku przy ul. Szkolnej 6. Tutaj odsłonięto tablicę pamiątkową ku pamięci profesorów i absolwentów, którzy w ciągu minionego wieku rozsławiali imię szkoły. W tym dniu zasadzono także „dąb stulecia”. Następnie odbyły się, dostarczające wielu wzruszeń, spotkania klasowe a wieczorem goście bawili się na Balu Jubileuszowym. W niedzielę odbył się Piknik
Zjazdowy na terenie skansenu „Pastewnik”.
 
10 - 12 czerwca 2011 r.
100 LAT GIMNAZJUM I LICEUM
IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PRZEWORSKU
VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Przeworsku
 

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki