REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

pt. „Zapomniany Przeworsk”

 

§ 1. Organizator

1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Zapomniany Przeworsk” jest Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku.

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie miasta Przeworsk  oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Zasady Gry

1. Gra Miejska pt.  „Zapomniany Przeworsk”  odbywa się   8 czerwca 2018 roku w Przeworsku w godzinach 10.30 – 13.00.

2. Celem Gry jest przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących nieznanej historii miasta a w szczególności historii ludności żydowskiej, która w przeszłości mieszkała w Przeworsku. Do udziału w grze nie wymagana jest żadna konkretna wiedza historyczna, lecz podstawowa znajomość topografii Przeworska oraz pojęć związanych z kulturą żydowską.

3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności lub czasu jego realizacji.

4. Udział w Grze jest bezpłatny.

5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo.

6. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczony z dalszej rozgrywki.

7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

8. Charakter imprezy powoduje, że Zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.

9. Opiekun zespołu (nauczyciel) bierze  na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry.

10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

§ 3. Uczestnicy Gry

1. W grze biorą udział 4-7 osobowe zespoły  pod opieka nauczyciela danej Szkoły..

2. Gra poprzedzona jest spotkaniem w Miejskiej bibliotece Publicznej w Przeworsku o godz.10.30. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć okolicznościową wystawę oraz wysłuchać prelekcji na temat historii przeworskich Żydów.  Odbędzie się też odprawa uczestników (tj. wyjaśnienie zasad gry, sposobu oceniania, itp.)

3. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.

4. Poprzez zgodę na udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz

w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.

5. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków Zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach Kontrolnych. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zdania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym.

§ 4. Zwycięzcy Gry

1. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu około godziny 12.00.

2. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali oni wykonując zadania w poszczególnych Punktach Kontrolnych. Zwycięzcą Gry zostanie Zespół, który łącznie otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwa lub więcej Zespołów otrzyma równą liczbę punktów przystąpią one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców.

3. Wszyscy uczestnicy Gry zostaną zaproszeni na przygotowany przez Organizatorów poczęstunek oraz wystawę w budynku ZSOiZ przy ul. Szkolnej 6

4. Przewidziane są nagrody dla zwycięskiej drużyny oraz drobne upominki i dyplomy dla uczestników Gry.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki