Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej w czasie epidemii koronawirusa
 

Obowiązki czytelników:
1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły  bez objawów chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący, zakrywać nos i usta.
3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
4) W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca/zwracająca, druga oczekująca. W przypadku większej liczby osób korzystających z biblioteki, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
5) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
6) Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną przez e-dziennik.

Obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 

1) Nauczyciel bibliotekarz bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki jest zobowiązany do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
2) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
3) W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki nauczyciel bibliotekarz prowadzi prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzy salę, przeciera powierzchnie płaskie.
4) Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – nauczyciel bibliotekarz dezynfekuje środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.


 
 
Priorytet 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 - 2020.
 
W ramach projektu nasza szkoła otrzymała 15 tys. zł na zakup nowości wydawniczych i książek niebędących podręcznikami. Celem programu jest wspieranie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Termin realizacji: do 31 grudnia 2019r. 

Pierwsza transza zamówień w ilości 212 książek już dotarła do biblioteki. Są to głównie lektury oraz pozycje popularno-naukowe. Książki czekają na półkach! Przystępujemy do dalszych etapów realizacji programu. Ruszamy z kolejnymi zakupami – „koszyczek życzeń” czeka w bibliotece do końca września. Nauczycieli i uczniów prosimy o włączenie się do przygotowania zestawu książek, które chcieliby mieć w bibliotece.  


 

POZNAJ KSIĄŻKI, KTÓRE CZYTAŁY NASZE BABCIE I MAMY!

    K. Siesicka: "Zapałka na zakręcie", "Beethoven i dżinsy", "Agnieszka", "Parada fiołków";
    M. Musierowicz: "Ida sierpniowa", "Kłamczucha", "Kwiat kalafiora", "Opium w rosole", "Pulpecja";
    H. Snopkiewicz: "Piękny statek", "Tabliczka marzenia";
    E. Stachura: "Poezje t. 1-6";
    A. Dumas: "Królowa Margot", "Trzej muszkieterowie";
    L. Tołstoj: "Anna Karenina", "Wojna i pokój";
   J. Austen: "Emma"

    oraz wiele innych tytułów...

Zobacz ofertę nowości w bibliotece!


 

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 – 14:05

Wtorek

8:00 – 14:05

Środa

8:00 – 14:05

Czwartek

8:50 – 14:55

Piątek

8:00 – 13:40

W GODZINACH PRACY BIBLIOTEKI MOŻNA KORZYSTAĆ Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ.


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku

 

LISTA LEKTUR – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Działalność

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
Rodzaje zbiorów:

 • wydawnictwa informacyjne i albumowe
 • programy i podręczniki
 • lektury do języka polskiego i innych przedmiotów
 • wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej
 • czasopisma dla młodzieży, pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli
 • podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno -wychowawczej
 • materiały audiowizualne

Księgozbiór

Księgozbiór biblioteki liczy 14 635 książek, z czego 2869 to lektury, 4296 to literatura piękna polska i światowa, 5430 to literatura popularnonaukowa, 556-księgozbiór podręczny, encyklopedie, słowniki, leksykony itp., 367-podręczniki, 910-języki obce (j.ang., niem, franc, ros.), 156-pedagogika. Biblioteka posiada również 168 kaset video. Są to ekranizacje lektur, filmy przydatne w nauczaniu j.pol., j.ang., historii, geografii, biologii, fizyki, chemii, sztuki, religii, a także filmy pomagające w wychowaniu młodzieży. W bibliotece znajdują się również dokumenty multimedialne. Aktualnie biblioteka prenumeruje 11 tytułów czasopism. Są to przede wszystkim czasopisma metodyczne dla nauczycieli np. „Polonistyka”, „Wiadomości Historyczne”, „Geografia w szkole”, „Biologia w szkole”, „Fizyka w szkole”, „Chemia w szkole”, „Biblioteka w szkole” oraz czasopisma „Wychowawca”, „Cogito”, „Pamięć pl. - biuletyn IPN” i „Mówią wieki”.


Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotece

Biblioteka w LO jest obecnie szybko rozwijającym się Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, które służy do pracy własnej uczniów, prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz wspomagania kształcenia uczniów i nauczycieli. ICIM przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, segregowania informacji, krytycznego ich odbioru, rozbudza potrzeby czytelnicze, przygotowuje do pracy samokształceniowej i wykorzystywania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej. Tym samym przygotowuje użytkowników do życia w społeczeństwie informacyjnym. Biblioteka posiada: 8 komputerów (z dostępem do Internetu) i 2 urządzenia wielofunkcyjne.

Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać nieodpłatnie uczniowie oraz pracownicy Szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do Zeszytu ICIM. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 6. W ICIM mogą odbywać się lekcje prowadzone przez nauczyciela bibliotekarza lub nauczycieli przedmiotów.
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 8. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).
 9. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 11. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, nie wolno zostawiać śmieci.
 12. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 13. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.

Dyskusyjny Klub Książki

W bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania klubowiczów odbywają się raz w miesiącu. Tematem naszej dyskusji jest wcześniej wybrana i przeczyna książka.

Spotkania DKK:

 • dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o książkach,
 • klubowicze mogą zapoznawać się z nowymi autorami i gatunkami literackimi,
 • na spotkaniach mogą podzielić się swoimi wrażeniami z przeczytanej lektury,
 • uczestnicy nie muszą prowadzić poważnych dyskusji literackich ani znać się na literaturze,
 • jest to doskonały sposób na poznanie nowych ludzi oraz świetna zabawa.

Kółko biblioteczne

Zajęcia przygotują uczniów do bycia świadomym czytelnikiem i odbiorcą informacji. W ramach kółka uczniowie uczą się pracować z katalogiem biblioteki, sporządzać bibliografię, wyszukiwać informacje na określony temat. Praca z komputerem przyczyni się do zdobycia umiejętności korzystania z multimedialnych słowników i encyklopedii oraz z internetu jako źródła wiedzy.

 

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki